KRÓTKA INFORMACJA O RUCHU    


  Statut
  O nas
  Rejestracja
  Biuletyn
  Programy
  Aktualności
  Opinie
  Bohater
  Forum
  KONTAKTOgólnopolski Klub "Pikującego Orła" powstał jako nieformalna, niezależna struktura
drużyn związanych imieniem i działalnością z polskimi formacjami spadochronowymi działającymi w ramach PSZ podczas II Wojny Światowej, a przede wszystkim z 1 Samodzielną Brygadą Spadochronową
i Cichociemnymi.

Jego początki sięgają 1983 roku, kiedy to nasze drużyny ustanowiły tradycję uczestniczenia w obchodach wrześniowego święta 1 SBS. Podczas spotkań w ramach tego święta narodził się spontanicznie ruch, który skodyfikowane podstawy opracował na zbiórce drużynowych 28.03.1992 roku w Łodzi. Za symboliczną datę powstania Klubu uznano 19.09.1983 roku.

Wobec zmiany sytuacji politycznej Polski oraz przychylnego stosunku obecnych władz ZHP, zbiórka drużynowych (najwyższa władza Klubu) 26.09.1997 zadecydowała o przekształceniu KPO w oficjalny ruch programowo-metodyczny działający w ramach ZHP, który Naczelnik zarejestrował jako ruch ogólnopolski pod numerem 3.

Od początku naszego istnienia współpracowaliśmy ze Związkiem Polskich Spadochroniarzy z Zarządem Głównym w Londynie czyli organizacją założoną przez dowódcę 1 SBS gen. St. Sosabowskiego: spadochroniarze patronowali praktycznie wszystkim naszym dużym przedsięwzięciom, jak np. Trasie Spadochronowej Rajdu Świętokrzyskiego (organizowana przez 5 lat), Zlotom Drużyn KPO w siedzibie 6 Brygady Desantowo-Szturmowej w Krakowie, Konkursom Wiedzy o Bohaterach Drużyn, Rajdom Specjalnościowym KPO. Tradycją stało się obejmowanie patronatów nad poszczególnymi naszymi drużynami i szczepami przez Koła ZPS łącznie z fundowaniem proporców.

Kilku naszych instruktorów zostało wyróżnionych członkostwem w ZPS oraz honorowymi odznakami za zasługi.

Dzięki współpracy z kombatantami z ZPS nasze środowisko nawiązało w połowie lat
80-ych kontakt ze skautingiem holenderskim, który obfitował w wyjazdy naszych drużyn
do miejsc walk 1 SBS w Holandii oraz rewizyty skautów w Polsce. Warty odnotowania jest fakt potępienia i utrudniania tych kontaktów przez ówczesne władze ZHP.

Ruch na początku swojej działalności koncentrował się wokół spraw związanych z bohaterami drużyn: ułatwialiśmy dostęp harcerzy do materiałów i źródeł, inicjowaliśmy kontakty z kombatantami, zbieraliśmy pamiątki (powstało kilka imponujących kolekcji pamiątek po 1 SBS, a nawet profesjonalne izby pamięci i wystawy) organizowaliśmy konkursy wiedzy o bohaterach drużyn. Wypracowaliśmy także własne oryginalne rozwiązania metodyczne związane z rolą bohatera drużyny i sposobami pracy z bohaterem drużyny.

Od 1995 roku oficjalnie współpracujemy z GK ZHP, a szczególnie z WHSiS GK ZHP. Owocem tej współpracy było wejście instruktorów KPO do Referatu Specjalności "Czerwonych beretów" (ostatnio przeformowanych na drużyny o specjalności proobronnej), a także organizacja przez KPO imprez takich jak: Specjalnościowa Akcja Szkoleniowa dla drużynowych "Czerwonych beretów" SAS'97, biwak PZHS'97 w Perkozie, organizacja i zapewnienie programu (4 biwaki) Zlotu Skautów Europy Środkowej SAN'99, zapewnienie HSP podczas Zlotu Gniezno'2000 i obecnie biwaku i HSP podczas PZHS w Chorzowie oraz współorganizacja kursu drużynowych drużyn proobronnych w ramach SAS'2001.

Aktualnie celem działania KPO jest :

  1. integrowanie i reprezentowanie środowiska jednostek harcerskich noszących imię bohaterów drużyn KPO (organizowanie obchodów święta 1 SBS, Zlotów Drużyn KPO, Rajdu Specjalnościowego KPO, imprez regionów KPO, wyjazdów rocznicowych do miejsc walki 1 SBS w Holandii)
  2. pomoc w pracy z bohaterem drużyn (rzeczowa - pamiątki, materiały; metodyczna - kursy, wydawnictwo własne; itp. zależnie od potrzeb)
  3. propagowanie idei bohatera drużyny (podczas imprez centralnych ZHP, w mediach harcerskich, podczas warsztatów i kursów)
  4. dbanie o miejsca pamięci narodowej związane z działalnością wojenną i powojenną spadochroniarzy
  5. ujednolicenie poziomu drużyn KPO poprzez kształcenie kadry drużyn - kursy drużynowych razem z GK ZHP w ramach SAS i własne, warsztaty i kursy przewodnikowskie i podharcmistrzowskie
  6. powiązanie bohatera drużyny z odpowiednio stosowaną specjalnością proobronną
  7. popularyzowanie specjalności proobronnej
  8. pełnienie roli pomocnej w wymianie doświadczeń i przepływie informacji

Aktualnie KPO pracuje w ramach regionów: region centralny (szef phm P. Owczarek Łódź), region wielkopolski (szef phm K. Sytek Gniezno), region pomorski (szef phm J. Konieczny Szczecin), a siedzibą główną jest Warszawa (przewodniczący hm R. Bednarczyk).

Wszystkie poczynania ruchu koordynuje przewodniczący ruchu i Rada Programowa KPO (trzech zastępców), natomiast władzą naczelną ruchu jest zbiórka drużynowych zwoływana podczas Zlotu Drużyn KPO, który ma miejsce na jesieni każdego roku.

Kolejnymi przewodniczącymi KPO byli: hm Andrzej Woźniczka (Skawina), hm Jacek Dziedziela (Łódź) i od 1995 roku hm Rafał Bednarczyk (Warszawa-Mokotów).

[powrót "góra"]


Lista mailingowa


Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowościach na stronie wpisz swój adres
e-mail, zaznacz opcję 'Dodaj' i wciśnij przycisk "OK".

E-mail:

Dodaj adres
Usuń adres

Kontakt z ruchem: Rafał Bednarczyk Al. KEN 97/73, 02-777 Warszawa, tel. 0601-317036, fax 022-6441757,
e-mail:
kpo@kpo.neostrada.pl