STATUT


  Statut
  O nas
  Rejestracja
  Biuletyn
  Programy
  Aktualności
  Opinie
  Bohater
  Forum
  KONTAKT


 

WSTĘP

Ogólnopolski Klub "Pikującego Orła" powstał jako nieformalna, niezależna struktura drużyn związanych z 1 Samodzielną Brygadą Spadochronową i Cichociemnymi. Jego początki sięgają 1983 roku, kiedy to nasze drużyny ustanowiły tradycję uczestniczenia w obchodach wrześniowego święta 1 SBS. Podczas spotkań w ramach tego święta narodził się spontanicznie ruch, który skodyfikowane podstawy opracował na zbiórce drużynowych 28.03.1992 roku w Łodzi. Za symboliczną datę powstania Klubu uznano 19.09.1983 roku. Wobec zmiany sytuacji politycznej Polski oraz przychylnego stosunku obecnych władz ZHP, zbiórka drużynowych (najwyższa władza Klubu) 26.09.1997 zadecydowała o przekształceniu KPO w oficjalny ruch programowo-metodyczny działający w ramach ZHP.

ROZDZIAŁ 1 - TEREN DZIAŁANIA, CZŁONKOSTWO

 1. Ogólnopolski Klub "Pikującego Orła" (w skrócie KPO) jest ruchem programowo-metodycznym działającym w ramach Związku Harcerstwa Polskiego zgodnie z postanowieniami statutu ZHP
 2. Terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, siedzibą władz jest miejsce zamieszkania aktualnego Przewodniczącego KPO
 3. KPO jest ruchem zrzeszającym drużyny harcerskie, które za swojego bohatera obrały :
  1. gen. Stanisława F. Sosabowskiego
  2. 1 Samodzielną Brygadę Spadochronową
  3. pojedynczych oficerów lub żołnierzy 1 SBS
  4. Cichociemnych (jako zbiorowość lub pojedynczych)
  5. inne jednostki WP lub postacie nawiązujące do dobrych tradycji polskiego spadochroniarstwa wojskowego zwanych dalej "bohaterami drużyn KPO"
 4. 4. Do KPO należeć mogą również :
 1. inne niż drużyny jednostki harcerskie posiadające w/w bohatera
 2. jednostki harcerskie interesujące się spadochroniarstwem wojskowym lub sportami obronnymi, które wykażą chęć rozpoczęcia kampanii "Bohater"
 3. pojedynczy instruktorzy lub harcerze starsi, którym bliska jest idea KPO i zadeklarują dowolną formę pracy na rzecz KPO oraz przestrzegać będą statut

5. Określa się trzy kategorie członkowskie drużyn (jednostek) KPO :

 1. członek kandydat KPO
 2. członek zwyczajny KPO
 3. członek stowarzyszony KPO

Trzy kategorie członków mają odmienne prawa i obowiązki w KPO określone w Rozdz. 4.

Tryb zmiany kategorii członkowskiej określono w Rozdz. 3

 1. KPO posiada sztandar organizacyjny ufundowany przez Zarząd Główny Związku Polskich Spadochroniarzy z siedzibą w Londynie

ROZDZIAŁ 2 - CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

1. Celem działania KPO jest :

 1. integrowanie i reprezentowanie środowiska jednostek harcerskich noszących imię bohaterów drużyn KPO
 2. pomoc w pracy z bohaterem drużyn (rzeczowa - pamiątki, materiały; metodyczna - kursy, wydawnictwo własne; itp. zależnie od potrzeb)
 3. propagowanie idei bohatera drużyny
 4. dbanie o miejsca pamięci narodowej związane z działalnością wojenną i powojenną spadochroniarzy
 5. ujednolicenie poziomu drużyn KPO poprzez tworzenie standardów klubowych
 6. powiązanie bohatera drużyny z odpowiednio stosowaną specjalnością proobronną
 7. popularyzowanie specjalności proobronnej
  1. pełnienie roli pomocnej w wymianie doświadczeń i przepływie informacji
 8. Cele swoje KPO realizuje poprzez :
 • organizowanie imprez cyklicznych :
  • obchodów święta 1 SBS
  • obchodów święta Cichociemnych
  • zlotów drużyn KPO
  • Rajdu Specjalnościowego KPO
  • warsztatów specjalnościowych i metodycznych dla małej i dużej kadry drużyn
 • organizowanie imprez jednorazowych związanych z bohaterami drużyn lub ze specjalnością
 • współpracę ze Związkiem Polskich Spadochroniarzy - byłych żołnierzy 1 SBS, Kołem Cichociemnych oraz innymi organizacjami kombatanckimi
 • udział w uroczystościach organizowanych przez Związek Polskich Spadochroniarzy, Koło Cichociemnych oraz inne organizacje kombatanckie współpracujące z KPO
 • porządkowanie mogił zmarłych spadochroniarzy i miejsc związanych z polskimi spadochroniarzami
 • współpracę z Główną Kwaterą ZHP, a szczególnie z Wydziałem Harcerstwa Starszego i Specjalności GK ZHP
 • współpracę z jednostkami WP nawiązującymi do tradycji 1 SBS i Cichociemnych, a szczególnie z 6 Brygadą Desantowo-Szturmową im. gen. S. F. Sosabowskiego
 • współpracę z prasą harcerską i związaną z realizowaną przez nasze drużyny specjalnością
 • udział w imprezach o formacie krajowym i lokalnym zarówno harcerskich, jak i związanych ze specjalnością

ROZDZIAŁ 3 - PROCEDURA UZYSKANIA CZŁONKOSTWA KPO, JEGO UTRATYI ZMIANY JEGO KATEGORII

1. Członek kandydat

Jeśli dana jednostka harcerska lub pojedynczy harcerz starszy lub instruktor spełniają wymóg określony w Rozdz. 1 pkt. 2 i 3, to dalsze postępowanie wygląda następująco :

 1. wypełnienie karty przynależności do KPO jest równoważne ze zgłoszeniem chęci wstąpienia do KPO (kartę taką należy odesłać do Przewodniczącego)
 2. na podstawie wiadomości zawartych w karcie Przewodniczący przedstawia drużynę na najbliższej zbiórce drużynowych i stawia wniosek o przyznanie drużynie kategorii członka kandydata
 3. jeśli zbiórka drużynowych przyjmie wniosek zwykłą większością głosów drużyna staje się członkiem kandydatem KPO na okres jednego roku, a Przewodniczący ogłasza to w swoim komunikacie

2. Członek zwyczajny

Po upływie jednego roku członek kandydat ma prawo zwrócić się z wnioskiem o przyznanie kategorii członka zwyczajnego KPO, o czym decyduje najbliższa zbiórka drużynowych zwykłą większością głosów przyznając drużynie kategorię członka zwyczajnego, co Przewodniczący ogłasza w swoim komunikacie.

3. Członek stowarzyszony

Jeśli członek zwyczajny nie przestrzega swoich obowiązków względem KPO określonych w Rozdz. 4 i zbiórka drużynowych nie chce go z różnych względów całkowicie pozbawić kontaktu z KPO, może ona zadecydować zwykłą większością głosów o zmianie kategorii danej jednostki z członka zwyczajnego na stowarzyszonego ponieważ taka zmiana kategorii jest formą sankcji za brak udziału w poczynaniach KPO obowiązuje powiadomienie o tym fakcie współpracujących z KPO organizacji kombatanckich oraz macierzystego hufca ZHP

4. Członkostwo w KPO ustaje na skutek :

 1. dobrowolnego wystąpienia z KPO, zgłoszonego na piśmie
 2. skreślenia z listy członków przegłosowanego przez zbiórkę drużynowych zwykłą większością głosów na wniosek Przewodniczącego. Wniosek taki Przewodniczący zamieszcza w komunikacie poprzedzającym daną zbiórkę drużynowych
 3. wykluczenia z ZHP lub innej organizacji harcerskiej

ROZDZIAŁ 4 - PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW KPO

1. Prawa :

a. członek kandydat ma prawo :

 • uczestniczyć we wszystkich imprezach KPO
 • otrzymywać komunikaty Przewodniczącego KPO
 • mieć głos doradczy podczas zbiórek drużynowych KPO
 • być wyróżnianym przez KPO
 • b. członek zwyczajny ma prawo :

 • uczestniczyć we wszystkich imprezach KPO
 • otrzymywać komunikaty Przewodniczącego KPO
 • mieć czynne prawo wyborcze przy wyborze władz KPO
 • mieć pełny głos podczas głosowań drużynowych KPO
 • wchodzić w skład reprezentacji KPO
 • nosić znak KPO (harcerze i instruktorzy danej jednostki - członka KPO)
 • być wyróżnianym przez KPO
 • c. członek stowarzyszony ma prawo :

 • uczestniczyć we wszystkich imprezach KPO
 • otrzymywać komunikaty Przewodniczącego KPO
 • mieć głos doradczy podczas zbiórek drużynowych KPO
  1. Obowiązki :

  a. członek kandydat ma obowiązek :

  • uczestniczenia w każdej imprezie KPO (w tym także w zbiórkach drużynowych) w czasie swojego rocznego okresu próbnego
  • utrzymywania regularnej korespondencji (kontaktu) z Przewodniczącym KPO, a przynajmniej potwierdzania otrzymania komunikatów
  • opłacenia rocznej składki członkowskiej w wysokości ustalanej przez zbiórkę drużynowych

  b. członek zwyczajny ma obowiązek :

  • utrzymywania regularnej korespondencji (kontaktu) z Przewodniczącym KPO, a przynajmniej potwierdzania otrzymania komunikatów
  • wystawienia reprezentacji na wszystkie imprezy rocznicowe związane z bohaterami drużyn KPO, a szczególnie na święto 1 SBS i święto Cichociemnych
  • wystawienia reprezentacji na każdą imprezę KPO lub kompetentnego delegata na zbiórki drużynowych KPO
  • opłacenia rocznej składki członkowskiej w wysokości ustalanej przez zbiórkę drużynowych

  c. członek stowarzyszony ma obowiązek :

  • uczestniczenia we wszystkich imprezach rocznicowych związanych z bohaterami drużyn KPO, a szczególnie w święcie 1 SBS i święcie Cichociemnych
  • uczestniczenia przynajmniej w jednej imprezie KPO w roku harcerskim oprócz w/w
  • uczestniczenia przynajmniej w dwóch zbiórkach drużynowych KPO w roku harcerskim
  • opłacenia rocznej składki członkowskiej w wysokości ustalanej przez zbiórkę drużynowych

  ROZDZIAŁ 5 - KARY I WYRÓŻNIENIA CZŁONKÓW KPO

  1. Jednostki KPO oraz pojedynczy harcerze i instruktorzy mogą być wyróżnieni w następujący sposób przez Przewodniczącego KPO :

  1. dyplom uznania
  2. przyznanie odpowiedniego stopnia znaku KPO (wg Regulaminu Znaku KPO)

  2. Jednostki KPO oraz pojedynczy harcerze i instruktorzy mogą być wyróżnieni w następujący sposób przez zbiórkę drużynowych zwykłą większością głosów, na wniosek Przewodniczącego (zamieszczony w poprzedzającym zbiórkę komunikacie) :

  1. wytypowanie jednostki do reprezentacji KPO na określoną atrakcyjną imprezę
  2. wniosek do organizacji kombatanckich współpracujących z KPO o ufundowanieproporca dla danej jednostki KPO
  3. wniosek o przyznanie honorowej odznaki Związku Polskich Spadochroniarzy

  3.Członkowie KPO mogą otrzymać następujące kary od Przewodniczącego KPO :

  1. upomnienie pisemne lub ustne
  2. upomnienie zamieszczone w komunikacie KPO

  4.Na członków KPO mogą być nałożone następujące kary przez zbiórkę drużynowych zwykłą większością głosów, na wniosek Przewodniczącego (zamieszczony w poprzedzającym zbiórkę komunikacie) :

  1. zmiana kategorii członkowskiej ze zwyczajnej na stowarzyszoną
  2. zawieszenie w prawach członka KPO
  3. odebranie proporca przyznanego przez KPO
  4. odebranie proporca z powiadomieniem macierzystego hufca i organizacji kombatanckich współpracujących z KPO
  5. wykluczenie z KPO

  ROZDZIAŁ 5 - WŁADZE KPO I PROCEDURA WYBORCZA

  1. Władzą naczelną KPO jest zbiórka drużynowych (szefów jednostek KPO) zwoływana przez Przewodniczącego KPO komunikatem wydanym przynajmniej dwa tygodnie wcześniej

  2. W okresie pomiędzy zbiórkami drużynowych KPO kieruje Rada KPO,
  składająca się z :

  1. Przewodniczącego KPO
  2. Zastępców Przewodniczącego (ich ilość określa zbiórka drużynowych na wniosek Przewodniczącego)

  3. Rada KPO :

  1. kieruje całokształtem poczynań KPO
  2. reprezentuje KPO na zewnątrz wobec władz harcerskich, kombatanckich, wojskowych, państwowych i innych
  3. wypełnia uchwały zbiórek drużynowych KPO
  4. prowadzi właściwą gospodarkę środkami finansowymi uzyskanymi na działalność KPO
  5. spotyka się zależnie od potrzeb, które określa Przewodniczący KPO

  4. Przewodniczący KPO kieruje pracami Rady KPO dysponując głosem decydującym, a ponadto :

  1. wydaje komunikaty KPO
  2. decyduje o wszystkich żywotnych sprawach dotyczących KPO między spotkaniami Rady KPO
  3. ma prawo wnioskowania do zbiórki drużynowych KPO
  4. posiada prawo veta, które zbiórka może odrzucić większością 2/3 głosów uczestników zbiórki

  5. Kadencja Przewodniczącego KPO trwa 4 lata

  6. Kadencja Zastępców Przewodniczącego trwa 1 rok

  7. Wyboru Przewodniczącego i jego Zastępców dokonuje zawsze zbiórka drużynowych KPO podczas Zlotu Drużyn KPO zwykłą większością głosów.

  1. kandydatury Przewodniczącego są zgłaszane jedynie z sali
  2. kandydatury Zastępców zgłasza wybrany wcześniej Przewodniczący KPO
  3. sposób głosowania określa każdorazowo zbiórka drużynowych
  4. wyniki wyborów zamieszczane są w następnym po Zlocie komunikacie KPO wydanym w ciągu 14 dni

  ROZDZIAŁ 6 - POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Wszelkich zmian w statucie może dokonać jedynie zbiórka drużynowych podczas ZlotuDrużyn KPO większością 2/3 głosów uczestników zbiórki

   

  [powrót "góra"]

  Kontakt z ruchem: Rafał Bednarczyk Al. KEN 97/73, 02-777 Warszawa, tel. 0601-317036, fax 022-6441757,
  e-mail:
  kpo@kpo.neostrada.pl